Уншиж байна...

Цахим шуудан:

ne.bkh@yahoo.com

Цахим шуудан:

ne.bkh@yahoo.com

Утасны дугаар:

+976 70442549

Утасны дугаар:

+976 70442549

Факс:

+976 70441943

Ажлын цаг:

Дав - Баа: 08:30 - 17:00

Ажлын цаг:

Дав - Баа: 08:30 - 17:00

Бямба: 10:00 - 15:00

Ням: 10:00 - 15:00
/Зөвхөн хүүхдийн үзлэг/

Эхлэл          ИЛ ТОД БАЙДАЛ         Төлөвлөгөө

 

 

 

 

 

 

 

БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

/Байгууллагын нэр: Ц.Магсарын нэрэмжит Баянхонгор

Нэгдсэн эмнэлэг /

 


 

Төлөвлөгөө баталсан:                   Төсвийн Шууд захирагч

Даргын албан үүргийг түр орлон

гүйцэтгэгч                                                 ...........................      / Ч.Жавзан/

                            (албан тушаал)                          (гарын үсэг)

  Тэмдэг                              

                        (огноо)

Төлөвлөгөөг хянасан:                   Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

Эрүүл мэндийн газрын даргын албан        

үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч              .......................... /С.Батцэцэг/          

        (албан тушаал)                                           (гарын үсэг)

Тэмдэг                                                ...............................

                                                     (огноо)

 

 

 

 

 

 

 

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ: БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

 

Үйлчилгээний төрөл

Зорилтын тоо

Арга хэмжээний тоо

  1.  

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан
зорилт, арга хэмжээ

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

1.1. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлнэ.

№ 1

Нэгдсэн эмнэлгийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг албадаас авч нэгтгэн төлөвлөгөөний биелэлтийг удирдлагуудад танилцуулан баталгаажуулна.

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө:

Төлөвлөлтийн уялдаа:

“Засгийн газрын 2019 оны 39 дүгээр тогтоолын хавсралт”

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Төсөвгүй

Хариуцах нэгж

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

Суурь түвшин

Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 87%

Шалгуур үзүүлэлт

Төлөвлөгөөнд тусгах саналыг албадаас нэгтгэн боловсруулж батлуулан, МУ-ыг ЗГ-ын 89-р тогтоолын “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг баримтлан биелэлт 2 удаа нэгтгэгдэн гарсан байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Бүтэн жилийн төлөвлөгөө батлагдан хэрэгжилт 50% болсон байна.

Жилийн эцэст: Жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт нэгтгэгдэн, төсөв санхүүгээс шалтгаалан хэрэгжээгүй зарим ажлыг 2021 оны гүйцэтгэлийн төлвөлөгөөнд тусгах, хэрэгжилт 90 %-иас доошгүй байна.

1.2. үйл ажиллагааны тайланг ДҮГНЭХ

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.1. Үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн батлуулна.

№ 2

Нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн баталгаажуулж  хагас, бүтэн жилийн тайланг Эрүүл мэндийн газарт  хүргүүлнэ.

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1-р арга хэмжээ

Төлөвлөлтийн уялдаа:

“Нэгдсэн эмнэлгийн  2019-2021 онд хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө” 8.2.1 заалт

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Төсөвгүй

Хариуцах нэгж

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

Суурь түвшин

2019 оны үйл ажиллагааны тайланг батлуулан эрүүл мэндийн газарт хугацаанд нь хүргүүлсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

МУ-ын ЗГ-ыг 89-р тогтоолын “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг баримтлан Эрүүл мэндийн газарт 2 удаа  хүргүүлсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 2020 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг батлуулан Эрүүл мэндийн газарт хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Тайлангаа хугацаанд нь Эрүүл мэндийн газарт хүргүүлсэн байна. Тайлангийн хувь 95 % тай байна.

 

1.3. БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.1. “ Нэгдсэн эмнэлгийн 2019-2021 онд хөгжүүлэх стратеги” -г  үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

№ 3

Нэгдсэн эмнэлгийн  2019-2021 онд хөгжүүлэх стратеги” -г  үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.-р арга хэмжээ

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 10 сарын 31-ны өдрийн А/268 тоот тушаал, “Нэгдсэн эмнэлгийн 2019-2021 онд хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө”

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Төсөвгүй

Хариуцах нэгж

Албадууд

Суурь түвшин

2019 оны байгууллагын хөгжлийн стратегийн хэрэгжилтийн хувь 90  хувьтай байна

Шалгуур үзүүлэлт

Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 10 сарын 31-ны өдрийн А/268 тоот тушаалын дагуу Нэгдсэн эмнэлгийн “Байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”-өө батлуулан хэрэгжүүлж эхлэсэн байна.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:  Нэгдсэн эмнэлгийн 2019-2021 онд хөгжүүлэх  стратегийн 2020 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийг нэгтгэн Эрүүл мэндийн газарт хүргүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилтийг нэгтгэн Эрүүл мэндийн газарт хүргүүлсэн байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, СУВИЛАГЧ,

АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.1. Эмч, эмнэлгийн ажилтны мэргэшил, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

№ 1

Эмч, эмнэлгийн ажилтны мэргэшил, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар тодорхой ажил зохион байгуулан , үр дүнд хүрсэн байна. .

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1-р арга хэмжээ

Төлөвлөлтийн уялдаа:

ЭМС-ын 2018 оны А/15 тоот тушаал, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөөний 4.1 заалт

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Төсвөөс

Хариуцах нэгж

Хүний хөгжлийн алба

Суурь түвшин

3 их эмчийг үндсэн мэргэшилээр, Төрөлжсөн мэргэшил 5 их эмч, Сувилахуй төрөлжсөн мэргэшилээр 10 сувилагч,  мэргэжил дээшлүүлэхээр 7 их эмчийг сургасан.

Шалгуур үзүүлэлт

Их эмч Ж.Мөнхзул, Б.Мөнхжаргал, Д.Өлзийсайхан, М.Шаравням, А.Уранцэцэг, О.Жаргалмаа, Б.Баасанбат, С.Хатанбаатар нарыг мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх,  Сувилач Ичинхорлоо, Баярмаа, Гантуяа, Дэнсмаа, Болормаа, Даваасүрэн, Батчимэг, Батнасан нар мэргэшлүүлэх болон төрөлжсөн сургалтанд хамруулан, Зэрэгтэй эмч мэрэгжилтний тоог 5-аар нэмэгдүүлэн, Нийт  57440448 сая төгрөгийг зарцуулах

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Сургалтанд хамрагдах захиалгыг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: 5 их эмч, 10 сувилагч сургалтанд хамрагдаж эхэлсэн байх ба, 5 эмч мэргэжилтэн  мэргэжлийн зэргийн шалгалтанд орсон байна.

2020 онд нийт Их эмч Ж.Мөнхзул, Б.Мөнхжаргал, Д.Өлзийсайхан, М.Шаравням, Б.Баасанбат, С.Хатанбаатар, эм зүйч А.Уранцэцэг, О.Жаргалмаа, нарыг мэргэшүүлэх болон дээшлүүлэх, Сувилач Ичинхорлоо, Баярмаа, Гантуяа, Дэнсмаа, Болормаа, Даваасүрэн, Батчимэг, Батнасан нар мэргэшлүүлэх болон төрөлжсөн сургалтанд хамруулан, Зэрэгтэй эмч мэрэгжилтний тоог 5-аар нэмэгдүүлэн, Нийт 57440448 сая төгрөгийг зарцуулсан байна

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.2. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд гадаад дотоод

№ 2

Гадаад болон дотоод хамтын ажиллагаатай хамтран ажилладаг төв эмнэлэг, сургуулиудтай сувилахуйн тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх, сайжруулах, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сувилахуйн тусламж үйлчилгээг дэмжин хөгжүүлэх

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.2-р арга хэмжээ

Төлөвлөлтийн уялдаа:

ЭМС-ын 2017 оны А/40 тоот тушаал, ЭМС-ын 2018 оны А/15 тоот тушаал, Баянхонгор аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.1 заалт, Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөөний 4.2.1 заалт

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

5 000 000 /Байгууллагын төсвөөс/

Хариуцах нэгж

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба, Сувилахуйн алба

Суурь түвшин

БНХАУ-н ӨМӨЗО Хөх хотын Олон улсын монгол эмнэлгийн хороонд Сувилахуйн арга зүйч                                Ц.Баянхишиг зүү эмчилгээ, бариа заслын  сургалтанд 1 сар суралцсан.

Япон улсын  Жайко Олон Улсын Байгууллага, Эрүүл мэндийн яамны хамтарсан 2020-2021 оны төслийн хүрээнд перинаталь эндэгдлийг бууруулах 1 эх баригч эмэгтэйчүүдийн их эмч 1 эмнэлзүйн сургагч багш бэлтгэхээр шийдвэрлэсэн. Эхний ээлжинд 2020 онд эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч Б.Өлзиймаа эх баригч Д.Цэнгэлмаа нар суралцуулан 5.190.397  төгрөг зарцуулсан.

Шалгуур үзүүлэлт

Сувилагч, тусгай мэргэжилтний 5 хувийг сургалтанд хамруулсан байна.

Хүрэх түвшин

Хагас жилд: 3 -р улиралд сургалтын төлөвлөгөөг гарган батлуулж хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагуудтай холбогдон хувиар гаргасан. (Онцгой нөхцлийн үед бууруулах үзүүлэлттэй)

Жилийн эцэст: тусгай мэргэжилтэн, сувилагч нарын 5 хувийг сургалтанд хамруулан үр дүнг тооцсон шинэ санааг нэвтрүүлж бүтээлч ажил хийж гүйцэтгэсэн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

1.1. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлнэ.

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэм-жих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1.

Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.

Төлөвлөгөө батлагдан, биелэлт нэгтгэгдсэн байна.

100%

2019 оны төлөвлөгөөний  хэрэгжилт жилийн эцсийн байдлаар 87%-ийн гүйцэтгэлтэй дүгнэгдсэн.

2020 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг батлуулан ЭМГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн.

Тайлангаа хугацаанд нь ЭМГ-т хүргүүлсэн.

1.2. үйл ажиллагааны тайланг ДҮГНЭХ

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.1. Үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн батлуулна.

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин /Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1.

Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2

Тайланг тогтоосон хугацаанд ЭМГ-т хүргүүлсэн байна.

100%

МУ-ын ЗГ-ыг 89-р тогтоолын “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны

байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг баримтлан ЭМГ-т 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн.

2020 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг батлуулан ЭМГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

Тайлангаа хугацаанд нь ЭМГ-т

Дүгнүүлж 95% аас дээш байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.1.-ийн үр дүн: “2019-2021 онд хэрэгжүүлэх Байгууллагын хөгжлийн стратеги” -г   үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1.

Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.1.

Нэгдсэн эмнэлгийн “Байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”-өө батлуулан хэрэгжүүлж эхлэсэн байна.

100%

2019-2021 оны байгууллагын хөгжлийн стратегийн хэрэгжилтийн хувь 90% хувьтай байна

2019-2021 онд

хэрэгжүүлэх байгууллагын хөгжлийн стратегийг хэрэгжилтийн хувь 70% хувьд хүргэнэ.

Жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт 96% тай, Төсөв санхүүгээс шалтгаалан биелүүлээгүй бол он дамжин хийгдэх үйл ажиллагааг дараа оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгасан байна.

 

1.4. ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, СУВИЛАГЧ,

АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.1.-ийн үр дүн: Эмч, эмнэлгийн ажилтны мэргэшил, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт

2019 он

Эхний хагас жил

Жилийн эцэс

1.

Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.1.

7 их эмч, 8 сувилагч  үндсэн, төрөлжсөн, дээшлүүлэх чиглэлээр  сургалтанд хамруулан, Зэрэгтэй эмч мэрэгжилтний тоог 8,2 %-аар нэмэгдүүлэн, 1267800 сая төгрөгийг зарцуулсан

 

 

 

100%

2019 онд нийт 8 их эмч, 11 сувилагч мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдан   мэргэжлийн ахлах зэрэг 4, тэргүүлэх зэрэг 3 их эмч авсан, сувилагч ахлах зэрэг -7, тэргүүлэх зэрэг -1 хамгаалсан.

Сургалтанд хамрагдах захиалгыг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.

6 их эмч, 15 сувилагч сургалтанд хамрагдаж эхэлсэн байх ба, 5 эмч мэргэжилтэн  мэрэгжлийн зэргийн шалгалтанд орсон байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.2. -ийн үр дүн:  Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд гадаад дотоод хамтын ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх

2

Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.2.

Нийт сувилагч, тусгай мэргэжилтний 15 хувийг сургалтанд хамруулсан байна.

100%

БНХАУ-н ӨМӨЗО Хөх хотын Олон улсын монгол эмнэлгийн хороонд Сувилахуйн арга зүйч            Ц.Баянхишиг зүү эмчилгээ, бариа заслын  сургалтанд 1 сар суралцсан. Япон улсын  Жайко Олон Улсын Байгууллага, Эрүүл мэндийн яамны хамтарна эх баригч                   Д.Цэнгэлмаа нар суралцсан

1-р улиралд сургалтын төлөвлөгөөг гарган батлуулж хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагууд-тай холбогдон хувиар гаргасан байна.

Нийт тусгай мэргэжилтэн, сувилагч нарын 5 хувийг сургалтанд хамруулан үр дүнг тооцсон байна.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ: ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН

 

Үйлчилгээний төрөл

Зорилтын тоо

Арга хэмжээний тоо

  1.  

Эмчилгээ, оношилгооны чанар хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр

3

3

  1.  

Эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг сайжруулах чиглэлээр

1

1

  1.  

Эмчилгээ, оношилгоонд шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр

8

8

  1.  

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр

4

4

  1.  

Үйлчлүүлэгч болон ажилчдад ээлтэй орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр

8

8

  1.  

Тусламж үйчилгээний чанар, халдвар хяналт болон эрсдлийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЁР. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

2.1. ЭМЧИЛГЭЭ, ОНОШИЛГООНЫ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ

САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.1. Эмч, эмнэлгийн ажилтны мэргэшил, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

№ 1

Эмч, эмнэлгийн ажилтны мэргэшил, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар тодорхой ажил зохион байгуулан , үр дүнд хүрсэн байна. .

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөөний 4.5.6 заалт

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

60 сая төгрөг \Байгууллагын төсөв, Төрийн сагийн зардал\

Хариуцах нэгж

Хүний нөөц алба, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний

Суурь түвшин

2019 онд нийт 8 их эмч, 11 сувилагч мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдан 8  сувилагч мэргэжлийн зэрэг хамгаалсан.

Шалгуур үзүүлэлт

3 их эмч, 4 сувилагчийг сургалтанд хамруулан, Зэрэгтэй эмч мэрэгжилтний тоог 5-аар нэмэгдүүлэн

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 2020 онд явагдах сургалтанд хамрагдах тоо Сургалтанд хамрагдах захиалгыг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Сувилагчдыг 3-р шатлалын эмнэлэгт туршлага судлуулах, Тасаг нэгжид сувилагчдыг хөрвөн ажиллуулах, ур чадвар, дадлыг нэмэгдүүлэх

Дотоод сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж хуваарийн дагуу сургалтыг хийлгэх

Жилийн эцэст: 3 их эмч, 10 сувилагч сургалтанд хамрагдаж эхэлсэн байх ба, 5 эмч мэргэжилтэн  мэргэжлийн зэргийн шалгалтанд орсон.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.2. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн чанар, хүртээмжийг сайжруулан өвчлөлийг эрт үед нь илрүүлэх ажилд ахиц дэвшил гаргана.

№ 2

Амбулаторийн үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэн, урьдчилан сэргийлэх багц, Нэгдсэн эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх багцын үзлэг (Төлбөртэй 1, 2, 3 багц) нэвтрүүлнэ.

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээ

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөөний дагуу

Гүйцэтгэлийн шалгуур

үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

91 сая төгрөг /ЭМД/

Хариуцах нэгж

Амбулаторийн тасаг

Суурь түвшин

2019 онд нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь-23%

Шалгуур үзүүлэлт

Нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувийг 20-д хүргэнэ.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хувийг 10% д хүргэсэн байна.

Жилийн эцэст: Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хувь 20%-д хүрсэн байна.

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.3. Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны MNS5095:2017 стандартанд заагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, сувилагч, ажилчдыг орон тооны хязгаарын дагуу ажиллуулах.

№ 3

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны MNS5095:2017 стандартанд заагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, сувилагч, ажилчдыг орон тооны хязгаарын дагуу ажиллуулах.

Арга хэмжээний нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.3-р арга хэмжээ

Төлөвлөлтийн уялдаа:

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөөний дагуу

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Улирал

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

Шаардагдах хөрөнгө

Төсөвгүй

Хариуцах нэгж

Хүний нөөц алба

Суурь түвшин

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандартаар 2019 онд  Нийт 83 эмч, сувилагч-127, сувилагч, туслах сувилагч-2.

Шалгуур үзүүлэлт

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны MNS5095:2017 стандартанд заагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, сувилагч, ажилчдыг орон тоог 0.2-1 харьцаагаар нэмэгдүүлнэ.

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны MNS 5095:2017 стандарт 1:2 зорилтыг хэрэгжүүлэх тасаг нэгжийн ачааллыг судлан сувилагчийн туслахыг нэмэлтээр ажиллуулах

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Орон тооны тушаалыг боловсруулан батлуулж суралцуулах болон эмнэлгийн мэргэжилтэнг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. Мөн ЭМЯ- д  2021 орон тоог хүргүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны MNS5095:2017 стандартын дагуу харьцааг 0.2-1 харьцаагаар нэмэгдүүлсэн байна.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ

САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.1. Эмчилгээнд нэн ш